Skip to main content

Inspectie
rapport

Inleiding

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch
beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de zorgplicht en taken van het gastouderbureau.

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling.

Het aanbieden van
verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

Volledig rapport

Onderstaand inspectierapport geeft een overzicht van de getoetste eisen en geeft hierbij aan wat de toezichthouder heeft geconstateerd en wat zijn beoordeling is. 

Via de link kun je het volledige Inspectierapport downloaden.

Bijlagen
Inspectierapport KDV Kinderopvang Garyp - 17-03-2023
download hier
Inspectierapport Kinderopvang Garyp (BSO) jrl 16-08-2022
download hier